Podmínky používání stránek

Používání internetových stránek a jejich aplikací se řídí dále stanovenými podmínkami. Tyto podmínky si, prosím, pozorně prostudujte. A. Pokud nadále zůstanete na těchto internetových stránkách, přijímáte tím bez výhrady následující podmínky.

1. Rozsah platnosti

Tyto podmínky používání platí pro používání těchto internetových stránek a rovněž veškerých jimi odkazovaných stránek („internetové stránky“) společnosti RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen, Švýcarsko, a jejich dceřinných společností („RONAL“). Eventuální individuální ujednání, která uzavřete se společností RONAL, mají přednost před těmito podmínkami používání.

2. Účel internetových stránek

Společnost RONAL na těchto internetových stránkách informuje o společnosti RONAL a o produktech a službách nabízených společností RONAL. Tyto internetové stránky slouží výhradně k informativním účelům. Žádné na nich zveřejněné informace nepředstavují nabídku společnosti RONAL.

3. Vaše uživatelská práva

3.1 Vaše uživatelská práva na těchto internetových stránkách se omezují na to, že na tyto internetové stránky máte přístup, můžete je zobrazovat a využívat aplikace, které jsou na nich k dispozici. Přístupové údaje, jež vám sdělí společnost RONAL pro účely využívání určitých aplikací internetových stránek, jsou určeny pro vaše výhradní použití a je třeba s nimi zacházet důvěrně.

3.2 Vedle toho vám nepřísluší žádná další uživatelská práva na těchto internetových stránkách. Zvláště vám není dovoleno

3.3 obsah dostupný na těchto internetových stránkách (např. texty, fotografie, podklady, symboly, značky, vzory, prezentace, software, videa nebo know-how) bez předchozího svolení od společnosti RONAL, resp. příslušného držitele práv, měnit, kopírovat, předvádět, licencovat, zveřejňovat, nahrávat na servery, přeposílat nebo jiným způsobem zpřístupňovat. Samozřejmě však tento obsah můžete používat k vlastní, osobní potřebě v rámci příslušných zákonných ustanovení týkajících se nemateriálních statků;

3.4 posílat obsah s viry, tzv. „trojskými koni“ nebo dalšími programovými kódy, které by mohly poškodit nebo narušit funkce internetových stránek; nebo

3.5 zadávat do aplikací na internetových stránkách obsah, který je chybný nebo k jehož využívání nejste oprávněni.

3.6 Jestliže obsah těchto internetových stránek poškozuje vaše práva, máte právo požadovat od společnosti RONAL odstranění tohoto obsahu. Za tímto účelem se obraťte na společnost RONAL. Zde je na výhradním uvážení společnosti RONAL, zda dochází k poškození práv, resp. zda je, či není nezbytné příslušný obsah odstranit.

4. Vyloučení odpovědnosti a záruky

Veškeré informace na těchto internetových stránkách jsou poskytovány „jak leží a běží“, bez jakýchkoli implicitních nebo explicitních záruk nebo odpovědnosti.

5. Vyloučení záruky

5.1 Pokud příslušný právní řád připouští, vylučuje společnost RONAL veškerou záruku za jakýkoli druh škod, které vám vzniknou v důsledku používání těchto internetových stránek. Společnost RONAL nepřebírá zvláště záruku za škody vzniklé v důsledku následujících situací:

5.2 Neaktualita, neúplnost, nesprávnost nebo nespolehlivost vlastních informací nebo informací od třetích stran, jež jsou přístupné na těchto internetových stránkách;

5.3 Obsah odkazovaných internetových stránek, jež nejsou provozovány společností RONAL;

5.4 Technické závady nebo chyby na internetových stránkách;

5.5 Přítomnost virů nebo jiného škodlivého softwaru (malware);

5.6 příp. poškození práv na duševním vlastnictví třetích osob.

6. Jednostranné právo na změny

6.1 Společnost RONAL si vyhrazuje právo provádět na internetových stránkách kdykoli a jednostranně změny, aktualizace nebo doplnění a omezit nebo ukončit váš přístup k těmto internetovým stránkám nebo určitým funkcím těchto internetových stránek, aniž by k tomu uvedla důvody nebo vás kontaktovala.

6.2 Společnost RONAL si navíc vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit tyto podmínky používání. Pokud jsou provedeny změny, platí tyto od data publikace revidovaných podmínek na těchto internetových stránkách. Jestliže poté nadále používáte tyto internetové stránky, vychází společnost RONAL z toho, že se změnami souhlasíte.

7. Soudní příslušnost a aplikovatelný právní řád

7.1 Na práva a povinnosti stran plynoucí z používání těchto internetových stránek je aplikovatelný výlučně švýcarský právní řád s vyloučením kolizního práva.

7.2 Sídlem soudu je Härkingen (Soudní úřad Thal-Gäu v Balsthalu). Jestliže jste podle aplikovatelného švýcarského právního řádu považován za uživatele, můžete podávat žaloby i k dalším příslušným soudům.

Stav: 09/2020