Our Business

TRVALE UDRŽITELNÁ TVORBA HODNOT OD SAMÉHO POČÁTKU

Důslednost v rámci celého dodavatelského řetězce

    •  Dodavatelský řetězec
Transparentnost celého dodavatelského řetězce je důležité téma k získání kontroly nad účinností opatření v rámci životního cyklu produktu. Značná část zatížení životního prostředí totiž vzniká právě podél dodavatelského řetězce: při získávání surovin, zpracování, balení a přepravě až po likvidaci.

    •  Hliník
Pro nás jakožto výrobce disků z lehkých slitin je hliník jedním z našich nejdůležitějších zdrojů. Výroba primárního hliníku je proces velice náročný na energii a se značným vlivem na životní prostředí: Hliník tvoří se svými 74% nejvýznamnější podíl v naší bilanci emisí CO2.

Abychom přispěli k ochraně životního prostředí, odebíráme již dnes 100% našeho hliníku od členů asociace Aluminium Stewardship Initiative“ (ASI). Navíc se 65% našeho nakupovaného hliníku vyrábí prokazatelně pomocí obnovitelných energií.

RONAL GROUP je členem ASI již od roku 2018 jako „Downstream Supporter“, od září 2020 také jako „Industrial User“ a od září 2022 certifikován ASI Performance Standard. ASI je celosvětová nezisková organizace pro definování a certifikaci standardů, sdružuje etické, ekologické a sociální aspekty do celého hodnotového řetězce.

    •  Energie
K dalším významným zdrojům emisí s podílem 20% z celkové bilance náleží spotřeba elektrické energie a rovněž spotřeba plynu pro procesní teplo. Důraz je v této souvislosti proto kladen také na nákup elektrické energie z obnovitelných zdrojů s průkazným původem nebo, kde je to možné, na vlastní výrobu pomocí fotovoltaických zařízení nebo blokových tepelných elektráren.

Naším cílem je rovněž odebírat do roku 2025 veškerou námi využívanou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů – dnes tento podíl činí 50%. Čtyři z našich poboček již nyní 100% využívají ekologickou elektrickou energii, z čehož je určitá část vyráběna pomocí vlastních fotovoltaických systémů.